نوع درخواست:
     

مبالغ روزانه

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 312000 ريال شامل مبلغ 260000ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 52000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 234000 ريال شامل مبلغ 195000 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 39000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

مبلغ هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 1092000ريال شامل مبلغ 910000 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 182000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ سه شنبه 08 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ چهارشنبه 09 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 10 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ شنبه 12 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 13 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 14 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ سه شنبه 15 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ چهارشنبه 16 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 17 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ شنبه 19 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 20 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 21 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ سه شنبه 22 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ چهارشنبه 23 اردیبهشت, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 24 اردیبهشت, 1394
12345
پلاک خودرو
     

 
 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید