نوع درخواست:
     

مبالغ روزانه

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 000ر240 ريال شامل مبلغ 000ر200 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر40 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 000ر180 ريال شامل مبلغ 000ر150 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر30 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

مبلغ هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 000ر840 ريال شامل مبلغ 000ر700 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 000ر140 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ پنج شنبه 14 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 16 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 17 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 18 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 19 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 20 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 21 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 23 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 24 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 25 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 26 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 27 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 28 اسفند, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 2/1/1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 3/1/1394
12345
پلاک خودرو
     

 
 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید