نوع درخواست:
     

مبالغ روزانه

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 000ر240 ريال شامل مبلغ 000ر200 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر40 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 000ر180 ريال شامل مبلغ 000ر150 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر30 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ سه شنبه 29 مهر, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 30 مهر, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 01 آبان, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 03 آبان, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 04 آبان, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 05 آبان, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 06 آبان, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 07 آبان, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 08 آبان, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 10 آبان, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 11 آبان, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 12 آبان, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 13 آبان, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 14 آبان, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 15 آبان, 1393
1234
پلاک خودرو
     

 
 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید