نوع درخواست:
     

مبالغ روزانه

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 000ر240 ريال شامل مبلغ 000ر200 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر40 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 000ر180 ريال شامل مبلغ 000ر150 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر30 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

مبلغ هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 000ر840 ريال شامل مبلغ 000ر700 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 000ر140 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ پنج شنبه 02 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 04 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 05 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 06 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 07 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 08 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 09 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 11 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 12 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 13 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 14 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 15 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 16 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 18 مرداد, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 19 مرداد, 1393
123456
پلاک خودرو
     

 
 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید