نوع درخواست:
     

مبالغ روزانه

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 312000 ريال شامل مبلغ 260000ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 52000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 234000 ريال شامل مبلغ 195000 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 39000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

مبلغ هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 1092000ريال شامل مبلغ 910000 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 182000 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ یک شنبه 25 بهمن, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 26 بهمن, 1394
انتخاب تاریخ سه شنبه 27 بهمن, 1394
انتخاب تاریخ چهارشنبه 28 بهمن, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 29 بهمن, 1394
انتخاب تاریخ شنبه 01 اسفند, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 02 اسفند, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 03 اسفند, 1394
انتخاب تاریخ سه شنبه 04 اسفند, 1394
انتخاب تاریخ چهارشنبه 05 اسفند, 1394
انتخاب تاریخ پنج شنبه 06 اسفند, 1394
انتخاب تاریخ شنبه 08 اسفند, 1394
انتخاب تاریخ یک شنبه 09 اسفند, 1394
انتخاب تاریخ دو شنبه 10 اسفند, 1394
انتخاب تاریخ سه شنبه 11 اسفند, 1394
1234
پلاک خودرو
     

 
 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید