نوع درخواست:
     

مبالغ روزانه

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 000ر240 ريال شامل مبلغ 000ر200 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر40 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 000ر180 ريال شامل مبلغ 000ر150 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر30 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

مبلغ هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 000ر840 ريال شامل مبلغ 000ر700 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 000ر140 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ سه شنبه 01 مهر, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 02 مهر, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 03 مهر, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 05 مهر, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 06 مهر, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 07 مهر, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 08 مهر, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 09 مهر, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 10 مهر, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 12 مهر, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 13 مهر, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 14 مهر, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 15 مهر, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 16 مهر, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 17 مهر, 1393
123456
پلاک خودرو
     

 
 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید