نوع درخواست:
     

مبالغ روزانه

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 000ر240 ريال شامل مبلغ 000ر200 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر40 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 000ر180 ريال شامل مبلغ 000ر150 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر30 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

مبلغ هفتگي (مجوز ورود در تمام ساعات روز)

1 - مبلغ واريزی جمعا 000ر840 ريال شامل مبلغ 000ر700 ريال تعرفه مجوز هفتگي ، مبلغ 000ر140 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ چهارشنبه 12 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 13 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 15 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 16 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 17 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 18 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 19 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 20 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 22 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 23 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 24 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 25 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 26 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 27 شهریور, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 29 شهریور, 1393
12345
پلاک خودرو
     

 
 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید