نوع درخواست:
     

مبالغ روزانه

1- مجوز روزانه نوع 1 (مجوز ورود روزانه در تمام ساعات روز)

مبلغ واريزی جمعا 000ر240 ريال شامل مبلغ 000ر200 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر40 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

2- مجوز روزانه نوع 2 (مجوز ورود روزانه پس از ساعت 10 صبح)

مبلغ واريزی جمعا 000ر180 ريال شامل مبلغ 000ر150 ريال تعرفه مجوز روزانه ، مبلغ 000ر30 ريال بابت 20 درصد عوارض توسعه حمل ونقل ريلي مصوبه شوراي اسلامي شهر تهران.

 
 
 روز هفتهتاریخ شمسی
انتخاب تاریخ پنج شنبه 06 آذر, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 08 آذر, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 09 آذر, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 10 آذر, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 11 آذر, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 12 آذر, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 13 آذر, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 15 آذر, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 16 آذر, 1393
انتخاب تاریخ دو شنبه 17 آذر, 1393
انتخاب تاریخ سه شنبه 18 آذر, 1393
انتخاب تاریخ چهارشنبه 19 آذر, 1393
انتخاب تاریخ پنج شنبه 20 آذر, 1393
انتخاب تاریخ شنبه 22 آذر, 1393
انتخاب تاریخ یک شنبه 23 آذر, 1393
12345
پلاک خودرو
     

 
 
پس از ثبت درخواست و قبل از اقدام به پرداخت الکترونیک ،کد رهگیری برای درخواست شما اعلام خواهد شد
 
 
تصویر امنیتی CAPTCHA
تصویر فوق را در کادر زیر وارد نمایید